Klachtenregeling

De medewerkers van Tandenfeest vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt verleend en dat u als patiënt tevreden bent over de behandeling en zorg van uw kind.

Wanneer u een klacht heeft over een nota of over de behandeling, adviseren wij u contact op te nemen met de praktijk en uw klacht/zorg te uiten/bespreken.

Mocht de klacht van dien aardt zijn, dat u dit niet in de praktijk wilt bespreken, dan adviseren wij u om uw klacht schriftelijk bij ons in te dienen.

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw klacht, verwijzen wij u naar het ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen), waar u dan terecht kunt met uw klacht.

www.ant-online.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts/

Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het ANT.

Formele klachtenprocedure

De ANT klachtenprocedure is in principe een schriftelijke procedure. Hoor en wederhoor, een belangrijk beginsel in juridische procedures, vindt schriftelijk plaats. Alleen in die gevallen waarin de commissie dit noodzakelijk acht, zullen beide partijen mondeling worden gehoord.

De Klachtencommissie bekijkt eerst of uw klacht ontvankelijk is, d.w.z. of zij uw klacht in behandeling mag en kan nemen. Als uw klacht ontvankelijk is, wordt u geïnformeerd over de samenstelling van de Klachtencommissie en de verdere gang van de procedure.

Aan u zal gevraagd worden om uw klacht schriftelijk toe te lichten en waar mogelijk te voorzien van ondersteunende documentatie. Uw tandarts zal vervolgens verzocht worden om, eveneens schriftelijk, zijn visie te geven. De Klachtencommissie zal zich vervolgens in een besloten zitting buigen over uw klacht. Na zorgvuldige afweging van alle haar ter beschikking staande informatie zal de klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaard worden. De Klachtencommissie kan daarnaast ook aanbevelingen aan de tandarts doen om de zorg te verbeteren. Waar mogelijk geeft de Klachtencommissie voorstellen ten behoeve van een definitieve afwikkeling van het geschil.

Beide partijen zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak van de Klachtencommissie. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Indien de klacht (gedeeltelijk) gegrond is verklaard dient de tandarts binnen 4 weken te berichten welk gevolg hij zal geven aan de uitspraak.Van belang is echter dat de uitspraak juridisch de vorm heeft van een niet-bindend advies. Dit wil zeggen dat het oordeel van de Klachtencommissie geen juridisch afdwingbaar gevolg heeft. Meestal conformeren tandartsen zich echter aan de uitspraak en de gegeven adviezen.

Belangrijk!
Het indienen van een klacht betekent niet dat openstaande nota’s van uw tandarts automatisch worden opgeschort. U kunt uw tandarts verzoeken om de invordering op te schorten totdat uitspraak is gedaan, maar uw tandarts is hiertoe niet verplicht.